Komentoriviparametrit

ohjelmisto käynnistys parametrit parametri

Sisällysluettelo


SKJ ohjelmistot

Yleiset

 • KANTA
  • Määrittelee käytettävän kannan/yrityksen
  • Esimerkiksi komento:
   WINSKJ.EXE MYYMALA /USEA
  • Käynnistää WinSKJ -ohjelman tietokantaan MYYMALA, käyttäen parametria /usea


 • /KT:X
  • määrittelee käyttäjänimen.
 • /usea
  • Sallii useamman ohjelman yhtäaikaa päälle samalla työasemalla (ei koske kassaa).


 • /EITRAY
  • Ohjelmistoissa, jotka luovat ilmaisinalueen kuvakkeita (tray icon), tällä parametrilla saadaan sen luominen poistettua
  • Mikäli ohjelmisto pyörii esim palvelua, tulee tätä parametria käyttää

WinSKJ

 • /RAPORTTIJONO=X
  • Tulostaa raporttijonon, esim.

   winskj YRITYS /raporttijono=PÄIVÄ /usea "/aja:Tiedosto&Lopeta"
  • Huom! Komentoriviltä ajettaessa esim .bat tiedostosta tulee skandimerkit olla DOS-koodattuja esim:

   winskj %KANTA% /raporttijono=PŽIVŽ /usea "/aja:Tiedosto&Lopeta"

   .

 • /RAPORTTIPVM=dd.mm.yyyy
  • Käytetään yhdessä raporttijono-parametrin kanssa, jotta saadaan raporttiajo tietyltä päivältä, esim.

   winskj YRITYS /raporttijono=PÄIVÄ /raporttipvm=22.2.2017 /usea "/aja:Tiedosto&Lopeta"


 • /AJA:Valikko&Toiminto.
  • Ajaa tietyn toiminnon
   • esim. Tiedostohuollot päivityksen jälkeen:

    winskj YRITYS /aja:"Tiedostojen selailu&Tiedostohuollot&Tiedostojen uudelleen luonti" /aja:"Tiedostojen selailu&Tiedostohuollot&Päivitysajot" /aja:"Tiedosto&lopeta"

    .

 • /NOLLAUS
  • Ajaa kassan nollausajon ('Kassan nollaus' -painike)
 • /UPD
  • Ajaa tiedostojen uudelleenluonnin / SQL -ajot ohjelmistopäivityksen jälkeen.
 • /UPDX
  • Ajaa tiedostojen uudelleenluonnin / SQL -ajot ohjelmistopäivityksen jälkeen ilman hakuindeksien päivitysajoa.
 • /XMLSALDOTKV
  • Ajaa Kirjavälityksen XML-varastosaldotiedoston tuonnin.
 • /LOGOFFONEXIT
  • Kirjaa käyttäjän ulos WINSKJ:n sulkemisen yhteydessä. Parametrin avulla voidaan varmistaa istunnon päättyminen RemoteApp-ympäristössä.
 • /LANG
  • Vaihtaa käyttöliittymän järjestelmäkieltä.

   sv = Ruotsi
   en = English
 • /SALLITALLENNUS
  • Sallii sessiossa muokata pääikkunan teemaa (Tiedosto → Työpöydän Asetukset)

SKJMt (Myyntitilaus)

 • /UBL:Tiedosto
  • Tuo UBL-muotoisen tilauksen esim skjmt.exe YRITYS /ubl:C:\UBLPOLKU\Tilaus*.xml.
 • /tulosta:m=MäärityksenNimi;Prn=TulostimenNimi;Lomake=LomakkeenNimi;LASKU=Laskupohja YRITYS
  • Tulostaa tilauksia, m= Tulostus -ikkunan tallennettujen parametrien nimi, Prn= Tulostimen nimi johon tulostetaan; Lomake== Halutun lomakkeen nimi.
 • /EIMHTARK
  • Kytkee pois matkahuollon palvelun taustatarkastuksen. Tarpeellinen eräajossa.
 • /MJ:XXX
  • Määrittää UBL-tuonnissa vakiomyyjän
 • /EIOSKORT
  • Ei tulosteta osoitekortteja
 • /ML:XXX
  • Määrittää UBL-tuonnissa vakiomyymälän
 • /VIELM
  • Muodostaa lähtevät Logmaster sanomat
 • /LM
  • Lukee Logmaster toimituskuittaukset
 • /LANGUAGE
  • Vaihtaa käyttöliittymän järjestelmäkieltä.

   sv = Ruotsi

SKJOt (Ostotilaus)

 • /KER
  • Ajaa tiedonkeruuajon (muodostaa tilaukset).
 • /KMAARITYS=Normaali
  • lataa ko.määrittelyn ennen kuin alkaa ehdotella tilattavaa.


 • /U /TOIM /TP
  • Tekee automaattisaavutuksen tilauksille /U = Automaattitoiminto /TOIM = Toimittajat, /TP Toimituspäivä
  • SKJOT /U /TOIM=104,105,106,10-50 /TP=25.2.2012 KANTA


 • /EMAARITYS (myös /EMÄÄRITYS)
  • ostoehdotukseen voi tallentaa tallennuspainikkeella arvoja.
  • lataa ko.määrittelyn ennen kuin alkaa ehdotella tilattavaa.
 • /UBL == tekee ostoehdotuksesta UBL tiedoston.
 • /UBLE == Tekee eräajaoina UBL tiedostot tarvittavista ostotilauksista.
  • Käynnistys UBL tiedostot eräajona : SKJOT /UBLE.
  • Ostoehdotus eräajona  : SKJOT /E /EMAARITYS==testi /UBL /ERAAJO alias.
 • HH parametrejä (lähinnä HH:n käytössä)
  • /e = ostoehdotus
  • /s = saldo ajo, tuo tiedostosta saldoja varastoon (eli ostotilauksen saavuttaminen käytännössä).
  • /i = inputtiedosto
  • /eraajo = ajetaan eraajona
 • /WB
  • Tekee waybill:stä tilauksen
 • /WBT
  • Tulouttaa waybill-sanomalla tilauksen jolla on waybill-sanomassa oleva tilausnumero, ot-asetuksella saa myös tekemään uuden tilauksen jos sanomassa olevalla tilausnumerolla ei löydy vastaavaa ostotilausta. Uusi, luotu tilaus, jää kirjattu tilaan
  • SKJOT /KT:m /WBT:C\POLKU\1649*.* /VA=1 /ERAAJO kanta
  • Esimerkissä parametri /WBT:C\POLKU\1649*.* tuloutetaan tiedostot jotka löytyvät kansiosta C:\POLKU ja alkavat 1649 numerolla.
 • /WBTU
  • Tuo waybill-aineistosta tuotteet
  • SKJOT /kt:m /WBTU alias
 • /ERAAJO
  • Ei tuo näkyviin OK-kuittauksia ym ajoista (hiljainen tila).
 • /VA=2
  • Varasto, johon tilaus luodaan
 • Yleiset parametrit
  • /KT:käyttäjätunnus
  • /:TIEDOSTO jatkaa parametrilistaa tiedostosta.

Wkassa

 • /KNR:
  • Määrittää käytettävän kassanumeron, esim WKASSA.EXE YRITYS /KNR:00021.
 • /EIOFFLINE
  • Estää automaattisen offline-tilaan siirtymisen.
 • /SIIRRÄINIKANTA
  • Kopioi ini-tiedoston sisällön (kassa-asetukset) tietokantaan, tosin kassa-asetusten kopioinnissa suositellaan seuraavaa toimintamallia:
   • Esimerkki:
   • Halutaan tietokannasta X, kassasta 00021 tietokantaan Y kassaan 00001.
   • Kopioidaan tietokantahakemistosta X tiedosto 00021.INI tietokannan Y tietokantahakemistoon tiedostonimelle 00001.INI.
   • Poistetaan tietokannan Y mahdolliset kassan 00001 asetukset tietokannasta suorittamalla:
   • \WINSKJ\SKJSQL.EXE Y "DELETE FROM INI WHERE ININIMI=='00001.INI'"
   • Käynnistetään wkassa parametrein:
   • \WINSKJ\WKASSA.EXE Y /KNR:00001
   • Kassa käynnistyessään kopioi (huomatessaan niiden puuttuvan) INI-tiedoston sisällön INI-kantaan.
 • /SCREEN:2
  • Käynnistää kassaohjelman toiseen näyttöön (secondary display).
 • /TARKASTUS
  • Beta-ominaisuus: tarkastaa palvelinyhteyttä kassan päällä ollessa ja mikäli palvelinyhteys katkeaa, sulkee kassan.
 • /EMVDEBUG
  • Käynnistää kassaohjelman EMV-debug -tilassa
  • Debug-log tallentuu SKJLOG-tauluun
 • /KOKONAYTTO
  • Pakottaa kassan käynnistymään kokoruututilassa
 • /EIOPOSTULOSTINTA
  • Ei sallita OPOS-tulostinta, tarkoitettu debug-tilaan
 • /LOKI
  • Kirjoitetaan tarkempaa lokia skjlog.dat -tiedostoon
 • /LANGUAGE
  • Vaihtaa käyttöliittymän järjestelmäkieltä.

   sv = Ruotsi
   en = English

Wkasetus

 • /KNR:
  • Määrittää käytettävän kassanumeron, esim WKASETUS.EXE YRITYS /KNR:00021.
 • /YLEIS
  • Käynnistää suoraan yleisasetukset
 • /NAYTTO tai /NÄYTTÖ
  • Käynnistää suoraan näytöasetukset (näytön kuittirivi layout)
 • /KOSKETUS
  • Käynnistää kosketusnäytön suunnittelu. Ilmen lisäparameterjä kysyy Kosketus vai Näppämistö. Parametri voidaan antaa myös muodossa /KOSKETUS=N (näppäimistö), /KOSKETUS=K (kosketus)
 • /LAITE
  • Käynnistää suoraan laiteasetukset. Voidaan tarkentaa välilehteen vielä esim /LAITE=Veri aktivoi ensimmäisen välilehden joka alkaa veri sanalla (verifone maksupääte)
 • /KASSAT
  • aktivoi kassarekisteriylläpidon
 • /KUITTI
  • aktivoi kuittimäärittelyn
 • /LANGUAGE
  • Vaihtaa käyttöliittymän järjestelmäkieltä.

   sv = Ruotsi
   en = English

WinPaiv

Myynninpäivityksen parametrit voidaan antaa myös ilman skandinaavisia merkkejä, alla pari esimerkkiä:

 • /VÄLIPÄIVITYS tai /VALIPAIVITYS
 • /NYKYPÄIVÄ tai /NYKYPAIVA
 • /LISÄÄTILIT tai /LISAATILIT

Päivitysmahdollisuudet

Vaihtoehdot 1,2,3 ja 4 ovat toisensa pois sulkevia
 1. /ILTA-AJO
  • Päivitys tehdään ilta-ajona (eli tositetiedostot ensin päivitetään myyntiin ja sen jälkeen siirretään tarkkailuhakemistoon[==nollataan kassa]).
 2. /VÄLIPÄIVITYS tai /VALIPAIVITYS
  • Päivitys tehdään välipäivityksenä(tositetiedostot päivitetään myyntiin mutta ei siirretä tarkkailuhakemistoon), lopetetaan kun kaikki tositteet päivitetty.
 3. /JATKUVA
  • Yhdessä välipäivityksen kanssa, oletuksena kahden minuutin välein tarkastetaan onko tullut uusia tositteita.
  • Ilman tätä parametria päivitys ajetaan vain kerran.
  • katso myös parametri /VIIVE:, joka ilmoittaa päivitysvälin
 4. /TIEDOSTO
  • Päivitys tehdään annetusta tiedostosta, esim /tiedosto:c:\winskj\files\tark\2008080800001000.mtp.

Vuorokauden vaihtoajan määritys

 • /AIKA:
  • Myynnin aamulla ennen tätä aikaa kirjataan edelliselle päivälle.
  • Esim. /Aika:07:00 myynti välillä 00:00->06:59:59 menee edelliselle päivällä.
  • Käytetään esim. ravintolassa.

Päivitysvaihtoehdot

 • /MYYNTIAIKA
  • Myynti päivitetään toteutuneen myyntiajan mukaan.
 • /NYKYPÄIVÄ tai /NYKYPAIVA
  • Myynti menee ajohetken päivälle.
 • /EILINEN
  • Myynti menee eiliselle.
 • /PVM:
  • Myynti menee annetulle päivällä, päiväys annetaan esim /PVM:18.2.2009.
 • /NOLLAUSAIKA:
  • Määrittää ajankohdan, jolloin ilta-ajo suoritetaan eli siirretään tositetiedosto ja tark.nauha <yritys>\tark-hakemistoon käsittelyn jälkeen.
  • esim. /NOLLAUSAIKA:23.45.

 • /VIIVE:
  • HUOM: Toimii vain mikäli parametri /JATKUVA on myös annettu.
  • Päivitysväli ilmoitetaan sekunteina.
  • Jos tätä parametria ei anneta, oletusarvo on 120 sekuntia eli kaksi minuuttia.
 • /POISTO
  • Poistoajon min. päivämääräraja on 180.
  • Jos tätä parametria ei anneta, raja on 540.
 • /LISÄÄTILIT tai /LISAATILIT
  • Lisätään asiakkaan mahd. tilimyynnit riippumatta siitä ovatko ne jo ennestään päivitetty.
 • /VAINYKSI
  • Tarkistaa että vain yksi WinPaiv.exe on käynnissä ja poistuu mikäli yritetään ajaa useampi kuin yksi WinPaiv.exe.
 • /KASSAT:
  • Rajataan päivitettävät kassat annettuun pilkkueroteltuuun listaan.
  • Esim: 00001,00002,00010
  • Jos parametria ei anneta, kaikki kassat käsitellään.


 • /HELP
  • Antaa listauksen kaikista komentoriviparametreistä, eli käytännössä kaikki ym. komennot.

PLServer

 • DEBUG (huom! ei kauttaviivaa, esim PLSERVER.EXE YRITYS DEBUG)
  • Näyttää debug-tietoja suorituksen aikana.
 • /INI:tiedosto
  • käytetään plserver.ini:n asemasta annetua tiedostoa, voi olla polulla tai ilman

SKJDB

 • /luo:KANTA;POLKU
  • luo uuden kannan, esim SKJDB /LUO:YRITYS;C:\WINSKJ\FILES

Ketju

 • /LÄHETYS tai /LAHETYS
  • suoritetaan automaattinen lähettäminen.
 • /VASTAANOTTO
  • suoritetaan automaattinen vastaanotto.
 • /KÄSITTELE TIEDOSTO tai /KASITTELE TIEDOSTO
  • käsitellään tuleva tiedosto joka annetaan parametrina esim. ketju /KÄSITTELE c:\winskj\myymala.zip. Huom. Tiedostonimessä pitää olla koko polku. Voidaan lisäksi käyttää jokerimerkkejä esim: ketju /kasittele c:\ketju\kuopio\*.zip. Tällöin ohjelma käsittelee kaikki ko. kansiossa olevat tiedostot nimi järjestyksessä.
 • /HÄVITÄ /KASITTELE TIEDOSTO
  • Käsittelee ja poistaa tiedoston käsittelyn jälkeen
 • /DAFO
  • Suorittaa DAFO-liittymäajon.
 • /FENIXTUONTI
  • Suorittaa Fenix-liittymäajon (tuonti).
 • /FENIXVIENTI
  • Suorittaa Fenix-liittymäajon (vienti).
 • /INI
  • Määrittää ketjun .ini tiedoston nimen. Jos tätä parametria ei anneta ohjelma käyttää ohjelman polussa olevaa ketju.ini tiedostoa. Esim. /ini:c:\testi\ketju.ini
 • /LOG==tiedosto (tai /LOG:tiedosto) parametri.
  • Tällä log voidaan määrätä menemään eri tiedostoon. HUOM! ei tarkennetta.
 • /HILJAA
  • Käynnistää ketjun hiljaisessa tilassa, ei näytä käyttöliittymää.
 • /EIHR
  • Ei päivitä hyllynreunaetiketti-taulua, hyödyllinen esim. palvelimen päässä aliaskannan päivityksessä.
 • /EIHAKUINDEKSI
  • Ei päivitä tuotehakuindeksiä, hyödyllinen esim palvelimen päässä aliaskannan päivityksessä.

Veromuutos

 • /E
  • Eräajo
 • /K
  • Kampanjat, määräalet ja asiakashinnastot

tai yksittäin jos ei kaikkia kolmea halua

 • /AH
  • Asiakashinnastot
 • /KA
  • Kampanjat
 • /MA
  • Määräalet
 • /U
  • Uudelleen ajo. Kun ajo tehdään tulee tiedosto veromuutos.tehty files kansioon ja jos se on olemassa niin ohjelma ei suostu ajamaan uudestaan. /U pakottaa.

SKJScript

 • /F:tiedosto.pas
  • Avaa tiedosto.pas -skriptin.
 • /RUN
  • Ajaa avatun tiedoston, käytettävä /F parametrin kanssa.
 • /LOG:tiedosto.log
  • Kirjoittaa lokitiedoston haluttuun tiedostoon.
 • /NOR
  • Näyttää /RUN -parametrin kanssa käytettäessä käyttöliittymän (ei pienennettynä).

WinMP

WINMP Kanta /TapAkt /TeMuod /LeMuod /EraAjo

SKJInterface_server

SKJInterface_server /HILJ - piilottaa (matkustajamyyntitositepäivityksessä) statusikkunan

SETINI

Setini.exe:llä voi muuttaa .ini-tiedostoja esim lisäämällä tai poistamalla parametrejä. setini foo.ini foo bar baz lisää foo.ini:iin sektion foo avaimen bar ja arvon baz.

foo.ini [foo] bar==baz

setini foo.ini foo bar *DELETE* taas poistaa foo.ini:stä sektiosta foo avaimen bar

vastaavasti muutettavat tiedot voi lukea (/f:) tiedostosta jossa jokainen parametri omalla rivillä SETINI.TXT foo.ini foo bar

 • DELETE*

SKJSQL

Kyselyn parametreja voidaan välittää /P: parametrilla esim. sql.sql tiedostossa lause:

select sum(summa) from tuotemyy where asiakas = :asnro and pvm = :pvm ;
select max(summa) from tuotemyy where asiakas = :asnro and pvm = :pvm ;

voidaan ajaa

skjsql YRITYS /p:ASNRO=100 /p:pvm=$spvm /f:sql.sql 

$spvm korvautuu yyyymmdd päivällä ja $pvm korvautuu yyyy-mm-dd päiväyksellä. Päiväyksenä käytetään aina kuluvaa päivää.


Lainausmerkkien (") välittäminen sql kyselyssä onnistuu merkkijonolla \" :

skjsql YRITYS "select * from \"user\""

Nyt lainausmerkit huomioidaan mukaan ja user välittyy muodossa "user".


Muut komentoriviparametrit:

 • /F:tiedostonimi ajaa tiedostosta sql-komennot
 • /O:tiedosto vie tulokset tähän tiedostoon. Ajettaesssa /f parametrilla pelkkä /o ohjaa tuloksen näytölle.
 • /H tulostaa myös otsikot eli kenttien nimet tuloslistaan.
 • /K:toinenkanta, voidaan määrätä toinen tietokanta. Sql-lauseessa se pitää olla $apukanta$.
 • /A tulostiedosto jatketaan perään (append).
 • /L:logtiedosto vie login tähän tiedostoon, pelkkä /L: tuottaa login näytölle.
 • /C lukee sql-lauseen leikepöydältä.
 • /LM parametri jolla saadaan lainausmerkit merkkijonojen ympärille.
 • /E: parametri jolla voidaan määrittää erotinmerkki
  esimerkki skjsql skj /LM /E:, /H "select numero, nimi, nimi2, hinta, hinta3 from tuote"


Käyttöoikeuksia vaativien taulujen operaatiot ( set owner oltava samalla "rivillä" )
skjsql YRITYS set owner ='****' ; select * from "userremoteaccess";


skjsql %KANTA% /O:"C:\winskj\Tools\scriptit\kuvat.txt" "select tiedosto from TUOTEKUV;" 

Muut ohjelmistot

Foxit Reader

Foxit Reader on nopea ja yksinkertainen PDF-katseluohjelmisto, jota pystyy komentamaan komentoriviparametreilla. Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi myyntitilauksen Prinetti-lappujen sekä Klarna-laskujen tulostuksen automatisoinnissa.

Uusimmat Foxitin versiot eivät tue enää täydellisesti komentorivipohjaista tulostusta (ikkuna jää auki tulostuksen jälkeen). Voit käyttää vanhempaa versiota: SKJUSB/Utilities/FoxitReaderPortable_4.3.paf.exe. Asenna paketti esimerkiksi palvelimen levylle WINSKJ\Foxit -hakemistoon ja voit käyttää suoritettavana ohjelmana \\PALVELIN\WINSKJ\Foxit\FoxitReaderPortable.exe Tällöin kaikki työasemat voivat käyttää ohjelmistoa suoraan palvelimen levyltä, ja kun kyseessä on Portable-versio, ei mitään kirjastotiedostoja tarvitse erikseen ladata työasemalle.

Automaattinen tulostus oletustulostimeen:

 • C:\Foxit\FoxitReaderPortable.exe /p TiedostonNimi.pdf

Automaattinen tulostus tiettyyn nimettyyn tulostimeen:

 • C:\Foxit\FoxitReaderPortable.exe /t TiedostonNimi.pdf "Tulostimen Nimi Tähän"

Automaattinen tulostus tiettyyn verkkotulostimeen:

 • C:\Foxit\FoxitReaderPortable.exe /t TiedostonNimi.pdf \\PALVELINNIMI\TulostimenJakonimi

DBGView

Dbgview (Debug View) tulostaa ns. debug outputin ohjelmasta ulos. Sillä pystytään selvittämään mahdollisia ongelmatilanteita.

Ohjelmisto voidaan käynnistää joko ns. interaktiiviseen tilaan, jolloin se tulostaa näytölle debug outputin.

Mikäli ohjelma halutaan taustalle keräämään tapahtumia tiedostoon, voidaan se käynnistää esimerkiksi seuraavin parametrein:

 • dbgview.exe /t /l "C:\WINSKJ\debugview-%USERNAME%.log" /p /n

Debugview siis käynnistyy pienennettynä (/t), tekee lokitiedoston määriteltyyn polkuun käyttäjittäin ja lisää tiedoston perään (/p) ja tekee jokaiselle päivälle oman tiedoston (/n).

Muut komentoriviparametrit näet käynnistämäll dbgview.exe:n /? -parametrilla.